آمار کلی

کد ملی: 335957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدارنیروی آریا بازرس اصلی فعال 1396/12/25 تا کنون