آمار کلی

کد ملی: 230101XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز فعالان مشاغل خانگی معتمد شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/22 تا کنون