آمار کلی

کد ملی: 243230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی آوای عدالت کامفیروز مدیرعامل فعال 1398/05/26 تا کنون
داوری آیین تراز کامفیروز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/15 تا کنون
داوری اریکه عدل شهر راز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/01 تا کنون