آمار کلی

کد ملی: 005281XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان ناجی حیات حیوانات عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/03 تا کنون