آمار کلی

کد ملی: 128584XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیسکویت اصفهان فرخنده نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/27 تا کنون