آمار کلی

کد ملی: 419972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبادگران دشت رومشگان بازرس اصلی خارج شده 1397/11/08 تا 1397/11/30