آمار کلی

کد ملی: 007013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو کاوه مبنا ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/01/30 تا 1397/07/22