آمار کلی

کد ملی: 529001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع تعمیرگاهی پارس دیلم عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/03 تا کنون