آمار کلی

کد ملی: 006655XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی کوب سازه بازرس اصلی فعال 1391/07/10 تا کنون