آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاریهای بخش سامان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/07/03 تا 1395/11/25