آمار کلی

کد ملی: 399256XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرامش پژوهان رازی بازرس اصلی فعال 1395/05/23 تا کنون