آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی سپاهان کشت شهرضا بازرس اصلی خارج شده 1395/06/14 تا 1396/06/29