آمار کلی

کد ملی: 229796XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گسل سازان زاگرس عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/07 تا 1394/02/08