آمار کلی

کد ملی: 350132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتی صیادی فارس گستر لیان گروه شش هزار و پانصد و شصت بازرس علی البدل فعال 1393/06/08 تا کنون