آمار کلی

کد ملی: 137555XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلتین ارگ زرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/02 تا کنون
خیریه نور محسنین آذربایجان بازرس علی البدل فعال 1397/01/21 تا کنون
هشت هزار و هشتصد و چهل و دو بازنشستگان آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/01/29 تا 1397/05/28
عمران برین آب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/19 تا کنون