آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع سپهر سنگ کوه پایه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/10/15 تا 1390/06/22