آمار کلی

کد ملی: 161006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی انرژی مثبت عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/13 تا کنون