آمار کلی

کد ملی: 199037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هرم سازان دز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/28 تا کنون