آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش مرغ گوشتی پورامان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1385/02/24 تا 1397/01/26