آمار کلی

کد ملی: 007026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی کارکنان نیروگاه دماوند مدیرعامل خارج شده 1398/06/17 تا 1398/10/15