آمار کلی

کد ملی: 362199XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و بسته بندی مواد غذایی پنج هزار و بیست و پنج ذایقه پسند مسینا عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/18 تا کنون