آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاشگران کوشک زر فارس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/03/28 تا 1394/10/27