آمار کلی

کد ملی: 049289XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیاد پژوهشی پرفسور رونقی فسا عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/08 تا کنون
رادین زیست یاخته بازرس اصلی فعال 1395/12/05 تا کنون
زیست فناور سلامت البرز بازرس علی البدل فعال 1393/05/06 تا کنون