آمار کلی

کد ملی: 006922XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رگا طرح بی زمان بازرس اصلی فعال 1397/02/22 تا کنون
مهندسی ساختمانی دژاکومه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/12 تا کنون
رگا طرح و تدبیر بنا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/17 تا کنون
عمارت سازان سپهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/08/06 تا 1394/05/12