آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی خدماتی حمایتی مهندسی کشاورزی سبز گستر الیگودرز بازرس اصلی خارج شده 1395/02/22 تا 1397/02/22