آمار کلی

کد ملی: 581980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهام تک سفر مهران بازرس اصلی فعال 1398/10/23 تا کنون