آمار کلی

کد ملی: 007985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بازرگانی پترو صنعت رامان بازرس اصلی خارج شده 1397/03/02 تا 1397/12/21