آمار کلی

کد ملی: 229180XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/20 تا کنون
دریایی هدایت کشتی خلیج فارس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/08 تا کنون