آمار کلی

کد ملی: 006609XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیان اندیشه پویا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/06/05 تا 1398/03/29
داده بان دایا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/02 تا کنون
توسعه فن آوری اطلاعات داده بان آپادانا عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/03 تا کنون