آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه وساختمان شاهرود اسکان راه بازرس علی البدل خارج شده 1383/11/17 تا 1390/11/23