آمار کلی

کد ملی: 045188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانجات نورد و لوله سمنان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/06/26 تا 1397/07/26
کارخانجات نورد لوله سمنان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/06/29 تا کنون
سید احمد سجادی تفرشی و شرکا رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/06/21 تا کنون
کارخانجات نورد لوله سمنان عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/27 تا کنون
ساختمانی مهندسی طراحی برج سازان ارسطو بازرس اصلی خارج شده 1389/10/12 تا 1391/03/14