آمار کلی

کد ملی: 548959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان و سایر کارکنان دولت بخش خرامه بازرس اصلی فعال 1397/04/04 تا کنون