آمار کلی

کد ملی: 481892XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن فرهنگی وهنری قوم بزرگ قشقایی خوزستان عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/18 تا کنون