آمار کلی

کد ملی: 212267XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویای سبز روهان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/04 تا کنون