آمار کلی

کد ملی: 175542XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو کاران ارشاد جنوب عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/05 تا کنون