آمار کلی

کد ملی: 313149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بازرگانی حامد گستر بابکان جنوب شرق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/12/08 تا کنون