آمار کلی

کد ملی: 005661XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه و دارالایتام خادمین بیت الزهرا عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/10 تا کنون
خدماتی جویندگان الماس رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/15 تا کنون