آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دویست و شصت و هشت کازرون مدیرعامل خارج شده 1397/05/14 تا 1397/10/05