آمار کلی

کد ملی: 191083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احمد کار خزان جنوب بازرس اصلی فعال 1392/06/02 تا کنون