آمار کلی

کد ملی: 052006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داد نما به پروران نامی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/10 تا کنون