آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن اعضا سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری بازرس اصلی فعال 1385/07/02 تا کنون