آمار کلی

کد ملی: 008158XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت ازحقوق کودکان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/17 تا 1393/02/24