آمار کلی

کد ملی: 092129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنایع غذایی مهرروز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/06/27 تا 1397/12/12