آمار کلی

کد ملی: 443358XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدرن کاغذ صنعت سبز بازرس اصلی خارج شده 1395/03/18 تا 1395/07/10
کاغذ کار الماس سبز بازرس اصلی خارج شده 1395/03/18 تا 1395/07/10