آمار کلی

کد ملی: 003569XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا انرژی تاژنگ نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/08/06 تا 1397/08/29
تولیدی و صنعتی آبا توسعه تهویه عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/04 تا کنون