آمار کلی

کد ملی: 007693XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پزشکی آرون طب سلامت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/09 تا کنون