آمار کلی

کد ملی: 079320XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه کودکان بی سرپرست حاج علی ده آبادی عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/04 تا کنون