آمار کلی

کد ملی: 088966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همنوایان دانش و فرهنگ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/13 تا کنون