آمار کلی

کد ملی: 229848XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دریا فیدار سرمد جنوب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/01 تا کنون