آمار کلی

کد ملی: 325621XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع صبح دانایی رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/06 تا کنون
جمعیت علمی جهانی شدن عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/30 تا کنون